Datenschutz

OBVESTILO O ZASEBNOSTI PODATKOV ZA UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA

1. UVOD

Z naslednjimi informacijami vam kot "posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki", želimo omogočiti pregled naše obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic v skladu z zakoni o varstvu podatkov. Načeloma je mogoče naše spletne strani uporabljati brez vnosa osebnih podatkov. Če pa želite prek naše spletne strani uporabljati posebne storitve našega podjetja, je obdelava osebnih podatkov lahko potrebna. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za to ni pravne podlage, bomo praviloma pridobili vašo privolitev.

Obdelava osebnih podatkov, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, vedno poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje "Bosio d. o. o." v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov vas želimo obvestiti o obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo.

Kot upravljavec smo izvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili čim bolj popolno zaščito osebnih podatkov, ki jih obdelujemo prek tega spletnega mesta. Kljub temu lahko pri internetnih prenosih podatkov na splošno prihaja do varnostnih vrzeli, tako da popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko osebne podatke posredujete tudi na druge načine, na primer po telefonu ali pošti.

Prav tako lahko sprejmete preproste in lahko izvedljive ukrepe za zaščito pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb do vaših podatkov. Zato vam želimo posredovati nekaj nasvetov o varnem ravnanju z vašimi podatki:  

  • Svoj račun (prijavni, uporabniški ali strankarski račun) in sistem IT (računalnik, prenosni računalnik, tablični računalnik ali mobilno napravo) zaščitite z močnimi gesli.
  • Dostop do gesel morate imeti samo vi.Prepričajte se, da gesla vedno uporabljate samo za en račun (prijavni, uporabniški ali strankarski račun).
  • Ne uporabljajte enega gesla za različna spletna mesta, aplikacije ali spletne storitve.
  • Zlasti pri uporabi javno dostopnih ali skupnih sistemov IT se obvezno odjavite vsakič, ko se prijavite na spletno mesto, aplikacijo ali spletno storitev.

Gesla naj bodo sestavljena iz najmanj 12 znakov in izbrana tako, da jih ni mogoče zlahka uganiti. Zato naj ne vsebujejo običajnih besed iz vsakdanjega življenja, lastnega imena ali imen sorodnikov, temveč velike in male črke, številke in posebne znake.

2. ODGOVORNA OSEBA

Odgovorna oseba v smislu DS-GVO je:

Bosio d. o. o. I Industrial Furnace Solutions Bukovžlak 109 I 3000 Celje I Slovenija

Zastopnik odgovorne osebe: Generalni direktor(ji)

3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na naslednji način: Gregor Zdolsek 

E-Mail: grega@sistemko.net

Z vsemi vprašanji in predlogi v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete neposredno na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

4. DEFINICIJE

Izjava o varstvu podatkov temelji na izrazih, ki jih uporabljata evropska direktiva in uredba Maker pri izdaji osnovne uredbe o varstvu podatkov (DS-GVO). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo. V tem pravilniku o zasebnosti med drugim uporabljamo naslednje izraze:

1. Osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Določljiva fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka določena ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec (naše podjetje).

3. Obdelava

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, organiziranje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

4. Omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejitve njihove prihodnje obdelave.

5. Profiliranje

Profiliranje je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo teh osebnih podatkov za oceno nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov v zvezi z delovno uspešnostjo, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

6. Pseudonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se takšne dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi.

7. Obdelovalec naročil

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

8. Prejemnik

Prejemnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebnega pooblastila za preiskavo v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

9. Tretja oseba

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca.

10. Soglasje

Privolitev je vsak izraz volje v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, ki ga posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno poda za določen primer na informiran način in nedvoumno, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi, da se strinja z obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim.

5. PRAVNA PODLAGA OBDELAVE

Člen 6(1)(a) DS-GVO (v povezavi s členom 25(1) TTDSG) je za naše podjetje pravna podlaga za dejanja obdelave, pri katerih pridobimo privolitev za določen namen obdelave.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, kot na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje druge storitve ali nadomestila, obdelava temelji na členu 6(1) lit. b DS-GVO. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah.

Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, na podlagi katere je potrebna obdelava osebnih podatkov, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(1) DSGVO. 6(1)(c) DS-GVO.

V redkih primerih lahko obdelava osebnih podatkov postane potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v naših prostorih poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne informacije posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Takrat bi obdelava temeljila na podlagi člena. d DS-GVO.

Nazadnje bi postopki obdelave lahko temeljili na členu 6(2)(2)(a) Direktive o varstvu osebnih podatkov. 6(1)(f) DS-GVO. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da ne prevladajo interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Takšna dejanja obdelave so nam dovoljena zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. V zvezi s tem je zavzel stališče, da je zakoniti interes mogoče predpostaviti, če ste stranka našega podjetja (uvodna izjava 47, drugi stavek DS-GVO).

6. POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam za druge namene, kot so navedeni v nadaljevanju.

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če:

ste nam za to dali izrecno privolitev v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO,

2. je razkritje dovoljeno v skladu s čl. 6(1)(f) DS-GVO za zaščito naših zakonitih interesov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da se vaši podatki ne razkrijejo,

3. v primeru, da obstaja zakonska obveznost razkritja v skladu s čl. (1) c DS-GVO, in

4. če je to zakonsko dopustno in potrebno za obdelavo pogodbenih razmerij z vami v skladu s čl. 6 odst. b DS-GVO. 

Da bi zaščitili vaše podatke in nam omogočili prenos podatkov v tretje države (zunaj EU/EGP), če je to potrebno, smo na podlagi standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije sklenili pogodbe o naročeni obdelavi. Če standardne pogodbene klavzule ne zadoščajo za vzpostavitev ustrezne ravni varnosti, se lahko vaše soglasje v skladu s čl. 49 (1) a) DS-GVO lahko služi kot pravna podlaga za prenos v tretje države. To včasih ne velja v primeru prenosa podatkov v tretje države, za katere je Evropska komisija izdala odločbo o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO.

Prenos vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene, ki niso navedeni v nadaljevanju, se ne izvaja.

Vaše osebne podatke bomo tretjim osebam razkrili le, če:

ste nam dali izrecno privolitev v skladu s čl. 6(1) a DS-GVO,

2. je razkritje dopustno v skladu s čl. 6(1)(f) DS-GVO za zaščito naših zakonitih interesov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da se vaši podatki ne razkrijejo,

3. v primeru, da obstaja zakonska obveznost razkritja v skladu s čl. (1) c DS-GVO, in

4. če je to zakonsko dopustno in potrebno v skladu s čl. 6 odst. b DS-GVO za obdelavo pogodbenih razmerij z vami.

V okviru postopkov obdelave, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, se lahko osebni podatki prenesejo v ZDA. V ZDA ni ustrezne ravni varstva podatkov (Schrems II Evropskega sodišča). Za zaščito vaših podatkov smo sklenili pogodbe o naročeni obdelavi, ki temeljijo na standardnih pogodbenih klavzulah Evropske komisije. Če standardne pogodbene klavzule ne zadoščajo za vzpostavitev ustrezne ravni varnosti, je treba vaše soglasje v skladu s čl. 49 (1) a) DS-GVO lahko služi kot pravna podlaga za prenos v tretje države. To včasih ne velja v primeru prenosa podatkov v tretje države, za katere je Evropska komisija izdala odločbo o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO.

7. TEHNOLOGIJA

7.1 Šifriranje SSL/TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS za zagotavljanje varnosti obdelave podatkov in zaščito prenosa zaupnih vsebin, kot so naročila, podatki za prijavo ali zahteve za stik, ki jih pošljete nam kot upravljavcu. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da je v naslovni vrstici brskalnika "https://" namesto "http://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

To tehnologijo uporabljamo za zaščito vaših posredovanih podatkov.

7.2 Zbiranje podatkov ob obisku spletnega mesta

Kadar naše spletno mesto uporabljate zgolj v informativne namene, tj. če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete podatkov, zbiramo samo podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku (v tako imenovanih "dnevniških datotekah strežnika"). Naša spletna stran zbira vrsto splošnih podatkov in informacij ob vsakem vašem klicu strani ali klicu avtomatiziranega sistema. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Zabeležimo lahko naslednje

1. vrste in različice brskalnikov, ki jih uporabljate,

2. operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop,

3. spletno mesto, s katerega je sistem za dostop prišel na naše spletno mesto (tako imenovani referrer),

4. podstrani, do katerih dostopate prek sistema za dostop na našem spletnem mestu,

5. datum in čas dostopa do spletnega mesta,

6. skrajšani naslov internetnega protokola (anonimizirani naslov IP) ter

7. ponudnika internetnih storitev sistema za dostop.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne delamo nobenih zaključkov o vaši osebi. Te informacije so potrebne za to, da

1. pravilno dostavili vsebino našega spletnega mesta,

2. optimizirali vsebino našega spletnega mesta in oglaševanje zanj,

3. zagotavljanja dolgoročnega delovanja naših informacijskih sistemov in tehnologije našega spletnega mesta ter

4. da organom pregona zagotovimo informacije, potrebne za pregon v primeru kibernetskega napada.

Zato te podatke in informacije ocenjujemo po eni strani statistično, po drugi strani pa z namenom, da bi povečali varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter nenazadnje zagotovili optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki strežniških dnevniških datotek se shranjujejo ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je čl. 6 odst. 1 lit. f DS-GVO. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov zbiranja podatkov.

 

7.3 Cloudflare (omrežje za dostavo vsebin)

Naše spletno mesto uporablja funkcije podjetja CloudFlare. Ponudnik je družba CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, ZDA.

Podjetje CloudFlare ponuja globalno porazdeljeno omrežje za dostavo vsebine z DNS. Tehnično je prenos informacij med vašim brskalnikom in našim spletnim mestom usmerjen prek omrežja družbe CloudFlare. Družba CloudFlare lahko tako analizira podatkovni promet med uporabniki in našimi spletnimi mesti, na primer za odkrivanje in preprečevanje napadov na naše storitve. Poleg tega lahko družba CloudFlare v vaš računalnik shrani piškotke za optimizacijo in analizo.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in piškotke dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno ter aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Pri onemogočanju piškotkov je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Z družbo Cloudflare smo sklenili ustrezno pogodbo na podlagi DS-GVO za obdelavo naročil ali v skladu s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU. Družba Cloudflare zbira statistične podatke o obiskih tega spletnega mesta. Podatki o dostopu vključujejo: Ime obiskanega spletnega mesta, datoteko, datum in čas dostopa, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešnem dostopu, vrsto brskalnika skupaj z različico, operacijski sistem uporabnika, URL napotitve (predhodno obiskana stran), naslov IP in ponudnika, ki je poslal zahtevo. Družba Cloudflare uporablja podatke dnevnika za statistično analizo za namene delovanja, varnosti in optimizacije ponudbe. 

Če ste privolili v uporabo storitve Cloudflare, je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov čl. 6(1)(a) DS-GVO. Poleg tega na naši strani obstaja zakoniti interes, da uporabljamo Cloudflare za optimizacijo naše spletne ponudbe in njeno večjo varnost. Ustrezna pravna podlaga za to je čl. 6(1)(f) DS-GVO. Osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena obdelave. Podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena.

To ameriško podjetje je certificirano v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. S tem je bila sprejeta odločitev o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.Več informacij o podjetju CloudFlare najdete na spletnem naslovu: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

7.4 Strani GitHub

Naš gostitelj zbira naslednje podatke v tako imenovanih dnevniških datotekah, ki jih posreduje vaš brskalnik: V datotekah, ki jih prenaša vaš brskalnik, so: naslov IP, naslov predhodno obiskane spletne strani (referenčna glavička zahteve), datum in ura zahteve, razlika med časovnim pasom in greenwiškim srednjim časom, vsebina zahteve, koda stanja HTTP, količina prenesenih podatkov, spletna stran, s katere je prišla zahteva, ter informacije o brskalniku in operacijskem sistemu. To je potrebno za prikaz našega spletnega mesta ter za zagotavljanje stabilnosti in varnosti. To ustreza našemu zakonitemu interesu v smislu čl. 6 odst. 1 p. 1 lit. f DSGVO. 

Sledenja ni in nimamo neposrednega dostopa do teh podatkov, temveč prejmemo le anonimiziran statistični povzetek. Ta vključuje naslov predhodno obiskane strani, pogostost posameznih ogledov strani in število edinstvenih obiskovalcev. Teh podatkov ne združujemo z drugimi podatki. Za dostop do našega spletnega mesta uporabljamo naslednjega gostitelja: GitHub Inc 88 Colin P Kelly Jr St San Francisco, CA 94107 United States To je prejemnik vaših osebnih podatkov. To je v skladu z našim zakonitim interesom v smislu čl. 6(1), točka 1, črka f DSGVO, da nam ni treba sami vzdrževati strežnika v naših prostorih. Lokacija strežnika je ZDA. Več informacij o možnostih ugovora in odstranitve v zvezi s storitvijo GitHub najdete na: https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/site-policy/github-privacy-statement#github-pages Imate pravico ugovarjati obdelavi.

Ali je ugovor uspešen, je treba ugotoviti v okviru tehtanja interesov. Podatki bodo izbrisani takoj, ko preneha obstajati namen obdelave. Obdelava podatkov iz tega poglavja ni zakonsko ali pogodbeno zahtevana. Funkcionalnost spletnega mesta brez obdelave ni zagotovljena. Družba GitHub je uvedla ukrepe za zagotavljanje skladnosti za mednarodne prenose podatkov. Ti veljajo za vse globalne dejavnosti, pri katerih GitHub obdeluje osebne podatke posameznikov v EU. Ti ukrepi temeljijo na standardnih pogodbenih klavzulah EU (SCC). Za več informacij obiščite: https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/site-policy/github-data-protection-addendum#attachment-1-the-standard-contractual-clauses-processors

8. POKLICIŠČA

8.1 Splošne informacije o piškotkih

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke. To so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in se shranijo v vaš informacijski sistem (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ali podobno), ko obiščete naše spletno mesto.

V piškotku so shranjene informacije, ki v vsakem primeru izhajajo iz konteksta določene uporabljene končne naprave. To pa ne pomeni, da s tem pridobimo neposredno znanje o vaši identiteti.

Uporaba piškotkov je namenjena temu, da vam je uporaba naše ponudbe prijetnejša. Tako imenovane sejne piškotke na primer uporabljamo za prepoznavanje, da ste že obiskali posamezne strani našega spletnega mesta. Ti se samodejno izbrišejo, ko zapustite našo spletno stran. poleg tega za optimizacijo prijaznosti do uporabnika uporabljamo tudi začasne piškotke, ki se v vaši končni napravi shranijo za določeno fiksno časovno obdobje. Če ponovno obiščete naše spletno mesto in uporabljate naše storitve, se samodejno prepozna, da ste pri nas že bili ter katere vnose in nastavitve ste opravili, tako da vam jih ni treba ponovno vnašati.

Po drugi strani pa piškotke uporabljamo za statistično beleženje uporabe našega spletnega mesta in za ocenjevanje naše ponudbe za vas z namenom optimizacije. Ti piškotki nam omogočajo, da ob ponovnem obisku naše spletne strani samodejno prepoznamo, da ste jo že obiskali. Tako nastavljeni piškotki se po določenem času samodejno izbrišejo. Ustrezno obdobje shranjevanja piškotkov lahko najdete v nastavitvah uporabljenega orodja za privolitev.

8.2 Pravna podlaga za uporabo piškotkov

Podatki, obdelani s piškotki, ki so potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta, so tako potrebni za zaščito naših zakonitih interesov in interesov tretjih oseb v skladu s čl. 6(1), točka 1, črka f Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Za vse druge piškotke morate dati soglasje prek naše pasice s piškotki v smislu čl. 6 (1)(1)(a) Splošne uredbe o varstvu podatkov

8.3 Opombe o izogibanju piškotkom v običajnih brskalnikih

Prek nastavitev brskalnika, ki ga uporabljate, lahko kadar koli izbrišete piškotke, dovolite le izbrane piškotke ali jih popolnoma deaktivirate. Več informacij najdete na straneh za podporo ustreznih ponudnikov:  

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978.

- Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978.

- Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=311178978.

- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09. 

8.4 Consentmanager (orodje za upravljanje soglasij)

Uporabljamo platformo za upravljanje soglasij "Consentmanager", ki jo zagotavlja podjetje consentmanager AB, Haltegelvägen 1b, 72348 Västeras, Švedska. Ta storitev nam omogoča pridobivanje in upravljanje soglasij uporabnikov spletnega mesta za obdelavo podatkov. 

Storitev Consentmanager zbira podatke, ki jih ustvarijo končni uporabniki, ki uporabljajo naše spletno mesto. Ko končni uporabnik poda soglasje, Consentmanager samodejno zabeleži naslednje podatke:

- Informacije o brskalniku.

- Datum in čas dostopa.

- Podatki o napravi.URL obiskane strani.

- Jezik oglasne pasice.

- ID soglasja.

- Status soglasja končnega uporabnika, ki služi kot dokazilo o soglasju. Status privolitve je shranjen tudi v brskalniku končnega uporabnika, tako da lahko spletno mesto samodejno prebere in upošteva privolitev končnega uporabnika v vseh nadaljnjih zahtevah po strani in prihodnjih sejah končnega uporabnika za obdobje do 12 mesecev. Podatki o privolitvi (privolitev in preklic privolitve) se hranijo tri leta. Obdobje hrambe ustreza rednemu zastaralnemu roku v skladu s členom 195 BGB. Podatki bodo nato nemudoma izbrisani.

Funkcionalnost spletnega mesta brez opisane obdelave ni zagotovljena. Uporabnik nima možnosti ugovora, dokler obstaja zakonska obveznost pridobitve soglasja uporabnika za določene postopke obdelave podatkov (člen 7(1), 6(1)(1)(c) DS-GVO).

Družba Consentmanager je prejemnik vaših osebnih podatkov in za nas deluje kot obdelovalec. Obdelava podatkov poteka izključno v Evropski uniji. Podrobne informacije o uporabi storitve Consentmanager so na voljo na spletnem naslovu: https://www.consentmanager.de/datenschutz/.

9. VSEBINA NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

9.1 Stiki / kontaktni obrazec

Osebni podatki se zbirajo, ko stopite v stik z nami (npr. prek kontaktnega obrazca ali e-pošte). Kateri podatki se zbirajo v primeru uporabe kontaktnega obrazca, je razvidno iz ustreznega kontaktnega obrazca. Ti podatki se hranijo in uporabljajo izključno za namen odgovora na vašo zahtevo ali za vzpostavitev stika z vami in s tem povezano tehnično administracijo. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš zakoniti interes za odgovor na vašo zahtevo v skladu s čl. 6(1)(f) DS-GVO. Če je cilj vašega stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov čl. 6(1)(b) DS-GVO. Vaši podatki bodo izbrisani po končni obdelavi vaše zahteve, in sicer v primeru, če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je bila zadevna zadeva dokončno pojasnjena in da izbris ni v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe.

10. POŠILJANJE NOVIC

10.1 Pošiljanje novic obstoječim strankam

Če ste nam ob nakupu blaga ali storitev posredovali svoj e-poštni naslov, si pridržujemo pravico, da vam po e-pošti redno pošiljamo ponudbe podobnega blaga ali storitev, kot so že kupljene iz naše ponudbe. V skladu s 3. odstavkom 7. člena nemškega Zakona o nelojalni konkurenci (UWG) nam za to ni treba pridobiti vašega ločenega soglasja. V zvezi s tem se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi našega zakonitega interesa za personalizirano neposredno oglaševanje v skladu s čl. 6 odst. 1(f) DS-GVO. Če ste prvotno nasprotovali uporabi svojega e-poštnega naslova v ta namen, vam ne bomo pošiljali nobenih e-poštnih sporočil. Uporabi svojega e-poštnega naslova za omenjeni namen oglaševanja lahko kadar koli z učinkom za prihodnost ugovarjate tako, da o tem obvestite odgovorno osebo, ki je navedena na začetku. Pri tem vam bodo nastali le stroški prenosa v skladu z osnovnimi tarifami. Po prejemu vašega ugovora bo uporaba vašega e-poštnega naslova v oglaševalske namene nemudoma prekinjena.

10.2 CleverReach

To spletno mesto za pošiljanje novic uporablja storitev CleverReach. Ponudnik je družba CleverReach GmbH & Co. KG, (CRASH Building), Schafjückenweg 2, 26180 Rastede. CleverReach je storitev, s katero je mogoče organizirati in analizirati pošiljanje novic. Podatki, ki jih vnesete za namen prejemanja glasila (npr. e-poštni naslov), so shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji ali na Irskem.

Novice, ki jih pošiljamo s storitvijo CleverReach, nam omogočajo, da analiziramo vedenje prejemnikov novic. Med drugim lahko analiziramo, koliko prejemnikov je odprlo sporočilo z novicami in kako pogosto je bila katera povezava v novicah kliknjena. S pomočjo tako imenovanega sledenja konverzijam lahko analiziramo tudi, ali je po kliku na povezavo v glasilu prišlo do vnaprej določenega dejanja (npr. nakupa izdelka na našem spletnem mestu). Za več informacij o analizi podatkov s pomočjo glasila CleverReach obiščite: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) DS-GVO). To soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da se odjavite od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Če ne želite, da družba CleverReach analizira vaše podatke, se morate odjaviti od prejemanja novic. V ta namen vam v vsakem sporočilu z novicami zagotovimo ustrezno povezavo.

Dano soglasje lahko kadar koli prekličete. Obdelavo lahko kadar koli preprečite tudi tako, da se odjavite od prejemanja novic. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tudi tako, da ustrezno nastavite svoj spletni brskalnik. Shranjevanje in prenos osebnih podatkov lahko preprečite tudi tako, da v spletnem brskalniku deaktivirate JavaScript ali namestite blokator JavaScript (npr. https://noscript.net ali https://www.ghostery.com). Opozarjamo, da zaradi teh ukrepov morda ne bodo na voljo vse funkcije našega spletnega mesta. podatke, ki jih posredujete za prejemanje novic, bomo shranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi od novic pa bodo izbrisani z naših strežnikov in s strežnikov družbe CleverReach. Na podatke, ki smo jih shranili za druge namene (npr. e-poštne naslove za člansko območje), to ne vpliva. politiko zasebnosti družbe CleverReach si lahko ogledate na: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. 

Nadaljnje varstvo podatkov

11. NAŠE DEJAVNOSTI V DRUŽABNIH OMREŽJIH

Da bi z vami lahko komunicirali tudi v družabnih omrežjih in vas obveščali o naših storitvah, se tam predstavljamo z lastnimi stranmi. Če obiščete eno od naših strani v družabnih omrežjih, smo skupaj odgovorni za postopke obdelave, ki se pri tem sprožijo, v skladu s čl. 26 DS-GVO, s ponudnikom zadevne platforme družabnih medijev.

Mi nismo prvotni ponudnik teh strani, temveč jih zgolj uporabljamo v okviru možnosti, ki nam jih ponujajo zadevni ponudniki. zato iz previdnosti opozarjamo, da se vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Uporaba je zato lahko za vas povezana s tveganji glede varstva podatkov, saj je varovanje vaših pravic, npr. do obveščenosti, izbrisa, ugovora itd. lahko težje, obdelava v družbenih omrežjih pa pogosto poteka neposredno za namene oglaševanja ali analize vedenja uporabnikov s strani ponudnikov, na kar mi ne moremo vplivati. Če profile uporabe ustvari ponudnik, to pogosto vključuje uporabo piškotkov ali dodelitev vedenja pri uporabi vašemu lastnemu profilu člana družbenih omrežij.

Opisani postopki obdelave osebnih podatkov se izvajajo v skladu s čl. 1(f) DS-GVO na podlagi našega zakonitega interesa in zakonitega interesa zadevnega ponudnika, da lahko pravočasno komuniciramo z vami ali vas obveščamo o naših storitvah. Če morate kot uporabnik privoliti v obdelavo podatkov pri zadevnih ponudnikih, se pravna podlaga nanaša na čl. 6(1)(a) DS-GVO v povezavi z. Člen. 7 DS-GVO.

Ker nimamo dostopa do podatkovnih zbirk ponudnikov, opozarjamo, da je najbolje, da svoje pravice (npr. do informacij, popravka, izbrisa itd.) uveljavljate neposredno pri zadevnem ponudniku. Dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov v družabnih omrežjih in možnosti uveljavljanja pravice do ugovora ali preklica (t. i. opt-out) smo navedli spodaj pri posameznih ponudnikih družabnih omrežij, ki jih uporabljamo:

11.1 LinkedIn

(So)odgovoren za obdelavo podatkov v Evropi: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska. Politika zasebnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.2 YouTube

(So)upravljavec za obdelavo podatkov v Evropi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.Politika zasebnosti:https://policies.google.com/privacy

11.3 XING (New Work SE)

(So-) upravljavec za obdelavo podatkov v Nemčiji:New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Nemčija.Politika zasebnosti:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerungInformation zahteve za člane XING:https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure 

12. ANALIZA SPLETNIH STRANI

12.1 Google Analytics Universal

Na naših spletnih mestih uporabljamo Google Analytics, spletno analitično storitev, ki jo zagotavlja Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google"). Pri tem se ustvarjajo psevdonimizirani profili uporabe in uporabljajo piškotki (glej točko "Piškotki"). Informacije, ki jih ustvari piškotek o vaši uporabi tega spletnega mesta, kot so npr.1. vrsta/različica brskalnika,2. uporabljeni operacijski sistem,3. naslov URL napotitelja (predhodno obiskana stran),4. ime gostitelja računalnika, iz katerega je bil opravljen dostop (naslov IP), in

5. čas zahteve strežnika,se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Podatki se uporabljajo za ocenjevanje uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnosti spletnega mesta in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta, za namene tržnih raziskav in k povpraševanju usmerjenega oblikovanja teh spletnih strani. Te informacije se lahko posredujejo tudi tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v našem imenu. V nobenem primeru se vaš naslov IP ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki. Naslovi IP so anonimizirani, tako da dodelitev ni mogoča (maskiranje IP).

Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno, če je dana izrecna privolitev v skladu s čl. Zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla lahko preprečite tudi tako, da prenesete in namestite dodatek za brskalnik (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. S tem je bila izdana odločba o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov. 

Pravilnik o zasebnosti storitve Google Analytics si lahko ogledate na spletnem naslovu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

13. PARTNERSKI IN PODRUŽNIČNI PROGRAMI

13.1 DoubleClick

To spletno mesto vsebuje komponente DoubleClick podjetja Google. DoubleClick je blagovna znamka družbe Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska), pod katero se oglaševalskim agencijam in založnikom tržijo posebne rešitve za spletno trženje.

DoubleClick by Google posreduje podatke v strežnik DoubleClick z vsakim prikazom, pa tudi s kliki ali drugimi dejavnostmi. Vsak od teh prenosov podatkov sproži zahtevo po piškotku v vašem brskalniku. Če brskalnik sprejme to zahtevo, DoubleClick nastavi piškotek v vaš informacijski sistem. Namen piškotka je optimizacija in prikazovanje oglaševanja. 

Piškotek se med drugim uporablja za prikazovanje in prikazovanje uporabniku ustreznega oglaševanja ter za pripravo poročil o oglaševalskih kampanjah ali za njihovo izboljšanje. Poleg tega se piškotek uporablja za preprečevanje večkratnega prikaza istega oglasa.

DoubleClick uporablja ID piškotka, ki je potreben za obdelavo tehničnega postopka. ID piškotka je potreben na primer za prikaz oglasa v brskalniku. DoubleClick lahko ID piškotka uporabi tudi za beleženje, kateri oglasi so že bili prikazani v brskalniku, da bi se izognil podvajanju prikazov. Poleg tega ID piškotka podjetju DoubleClick omogoča beleženje konverzij.

Piškotek DoubleClick ne vsebuje nobenih osebnih podatkov. Vendar lahko piškotek DoubleClick vsebuje dodatne identifikatorje kampanje. Identifikator kampanje služi za prepoznavanje kampanj, s katerimi ste že bili v stiku. vsakič, ko prikličete eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jih upravljamo in na katerih je integrirana komponenta DoubleClick, ustrezna komponenta DoubleClick povzroči, da spletni brskalnik v vašem informacijskem sistemu posreduje podatke Googlu za namene spletnega oglaševanja in obračuna provizij. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobi znanje o podatkih, ki jih uporablja tudi za izdelavo obračunov provizij. Med drugim lahko Google spremlja, da ste kliknili na določene povezave na naši spletni strani.

Z izbiro ustreznih nastavitev v spletnem brskalniku lahko kadar koli preprečite, da bi DoubleClick in naše spletno mesto nastavila piškotke. Poleg tega lahko že nastavljene piškotke kadar koli izbrišete prek spletnega brskalnika ali drugih programov.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno ob izrecni privolitvi v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO.

Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom EU-ZDA o zasebnosti podatkov. S tem je bila izdana odločba o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.

Pravilnik o zasebnosti podjetja DoubleClick by Google si lahko ogledate na naslovu: https://www.google.com/intl/de/policies/.

  

14. Vtičniki in druge storitve

14.1 Google Maps

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps (API). Podjetje, ki upravlja Google Maps, je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Družba Google Ireland Limited je del skupine podjetij Google s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Google Maps je spletna storitev za prikazovanje interaktivnih (kopenskih) zemljevidov za vizualno predstavitev geografskih informacij. Z uporabo te storitve se vam lahko na primer prikaže naša lokacija in olajša morebitno potovanje.

Že ob priklicu tistih podstrani, v katere je vgrajen zemljevid Google Maps, se informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta (kot je vaš naslov IP) prenesejo na Googlove strežnike v ZDA in tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali Google zagotovi uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali pa uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki neposredno dodeljeni vašemu računu. Če ne želite dodelitve z vašim profilom pri Googlu, se morate odjaviti iz svojega uporabniškega računa Google. Google vaše podatke (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni) shrani kot profile uporabe in jih ovrednoti. Imate pravico, da nasprotujete ustvarjanju teh uporabniških profilov, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na Google.

Če se ne strinjate s prihodnjim posredovanjem svojih podatkov Googlu v okviru uporabe storitve Google Maps, lahko spletno storitev Google Maps popolnoma onemogočite tako, da v brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. Google Maps in s tem tudi prikaz zemljevidov na tem spletnem mestu ne morete uporabljati.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno ob izrecni privolitvi v skladu s čl. 6, odst. Pogoje uporabe družbe Google si lahko ogledate na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatne pogoje uporabe za Google Maps pa najdete na spletni strani https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. S tem je bila sprejeta odločitev o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.

Pravilnik o zasebnosti Google Maps si lahko ogledate na spletnem mestu: ("Googlova politika zasebnosti"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.2 Fotografije Google

Spletno storitev ponudnika Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, uporabljamo za shranjevanje slik, ki so vstavljene na naši domači strani.

Vstavljanje je vključitev določene tuje vsebine (besedilo, video ali slikovni podatki), ki jo zagotovi druga spletna stran (Google Photos) in se nato pojavi na naši spletni strani (naša spletna stran). Za vgradnjo se uporablja tako imenovana koda za vgradnjo. Če smo kodo za vgradnjo vgradili mi, se tuja vsebina iz storitve Google Photos privzeto prikaže takoj, ko obiščete eno od naših spletnih strani.

S tehnično izvedbo kode za vgradnjo, ki omogoča prikaz slik iz storitve Google Photos, se vaš naslov IP posreduje storitvi Google Photos. Poleg tega Google Photos zabeleži našo spletno stran, vrsto uporabljenega brskalnika, jezik brskalnika, čas in trajanje dostopa. Poleg tega lahko Google Photos zbira informacije o tem, katere naše podstrani ste obiskali in katere povezave ste kliknili, ter o drugih interakcijah, ki ste jih opravili med obiskom našega spletnega mesta. Te podatke lahko Google Photos shranjuje in analizira.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno na podlagi izrecne privolitve v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO.

To ameriško podjetje je certificirano v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. S tem je bila izdana odločba o ustreznosti v skladu s čl. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.

Googlov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate na naslovu: https://www.google.com/policies/privacy/.

14.3 Upravitelj oznak Google

Na tem spletnem mestu uporabljamo storitev Google Tag Manager. Operativno podjetje storitve Google Tag Manager je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Družba Google Ireland Limited je del skupine podjetij Google s sedežem na naslovu 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

S tem orodjem je mogoče "oznake spletnih strani" (tj. ključne besede, ki so vgrajene v elemente HTML) izvajati in upravljati prek vmesnika. Z uporabo orodja Google Tag Manager lahko samodejno spremljamo, na kateri gumb, povezavo ali personalizirano sliko ste aktivno kliknili, in tako lahko beležimo, katere vsebine našega spletnega mesta vas še posebej zanimajo.

Orodje sproži tudi druge oznake, ki lahko po drugi strani zbirajo podatke. Google Tag Manager nima dostopa do teh podatkov. Če ste opravili deaktivacijo na ravni domene ali piškotkov, ta ostane v veljavi za vse sledilne oznake, ki se izvajajo z Google Tag Managerjem.Ti postopki obdelave se izvajajo izključno ob izrecni privolitvi v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO.

Dodatne informacije o Google Tag Managerju in Googlovi politiki zasebnosti so na voljo na spletnem naslovu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

14.4 Googlove spletne pisave

Naše spletno mesto za enoten prikaz pisav uporablja tako imenovane spletne pisave. Google WebFonts zagotavlja družba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Ireland Limited je del skupine podjetij Google s sedežem na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.Ti postopki obdelave se izvajajo izključno ob izrecni privolitvi v skladu s čl. 6, odst. a DS-GVO.

Dodatne informacije o Googlovih spletnih fontih in Googlovi politiki zasebnosti so na voljo na naslovih: https://developers.google.com/fonts/faq ; https://www.google.com/policies/privacy/.14. VTIČNIKI IN DRUGE STORITVE

 

14.5 YouTube (videoposnetki)

Na to spletno mesto smo vključili komponente iz storitve YouTube. Podjetje, ki upravlja YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska..  

 Če ste hkrati prijavljeni v YouTube, YouTube prepozna, katero določeno podstran našega spletnega mesta obiščete, ko prikličete podstran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. Te podatke zbereta YouTube in Google ter jih pripišeta vašemu računu YouTube.

YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacijo, da ste obiskali našo spletno stran, če ste prijavljeni v YouTube in hkrati prikličete našo spletno stran; to se zgodi ne glede na to, ali kliknete videoposnetek YouTube ali ne. Če ne želite, da se te informacije posredujejo družbama YouTube in Google, lahko prenos preprečite tako, da se pred obiskom našega spletnega mesta odjavite iz svojega računa YouTube.

Ti postopki obdelave se izvajajo le, če ste dali izrecno soglasje v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO.

Matično podjetje Google LLC je certificirano kot ameriško podjetje v skladu z okvirom za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA. S tem je bila sprejeta odločitev o ustreznosti v skladu s členom. 45 DS-GVO, tako da se prenos osebnih podatkov lahko izvede tudi brez dodatnih jamstev ali dodatnih ukrepov.Politiko zasebnosti družbe YouTube si lahko ogledate na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. VAŠE PRAVICE KOT POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

15.1 Pravica do potrditve

Od nas imate pravico zahtevati potrditev, ali se osebni podatki v zvezi z vami obdelujejo.

15.2 Pravica do obveščenosti Čl. 15 DS-GVO

V skladu z zakonskimi določbami imate pravico, da od nas kadar koli in brezplačno pridobite informacije o osebnih podatkih, shranjenih o vas, ter kopijo teh podatkov.

15.3 Pravica do popravka čl. 16 DS-GVO

Imate pravico zahtevati, da se popravijo nepravilni osebni podatki v zvezi z vami. Poleg tega imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov ob upoštevanju namenov obdelave.

15.4 Izbris čl. 17 DS-GVO

Imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, pod pogojem, da velja eden od zakonsko določenih razlogov, in če obdelava ali hramba ni potrebna.

15.5 Omejitev obdelave Člen 15(1) Zakona o varstvu osebnih podatkov. 18 DS-GVO

Imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo, če velja eden od zakonskih razlogov..

15.6 Prenosljivost podatkov čl. 20 DS-GVO

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke brez ovir s strani nas, ki smo jim posredovali osebne podatke, prenesete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s čl. 6(1)(a) DS-GVO ali člena 6(1)(a) DS-GVO. 9(2)(a) DS-GVO ali na podlagi pogodbe v skladu s čl. 6(1)(b) DS-GVO in se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil, ki so nam dodeljena.

Poleg tega imate pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) DSVO pravico doseči, da se osebni podatki prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih oseb.

15.7 Ugovarjanje člen. 21 DS-GVO

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 21 DS-GVO. 6(1)(e) (obdelava podatkov v javnem interesu) ali (f) (obdelava podatkov na podlagi ravnovesja interesov) DS-GVO.

To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah, v smislu čl. 4 št. 4 DS-GVO.

Če ugovarjate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

V posameznih primerih obdelujemo osebne podatke za izvajanje neposrednega trženja. Obdelavi osebnih podatkov za namen takšnega oglaševanja lahko kadar koli ugovarjate. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim oglaševanjem. Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, osebnih podatkov za te namene ne bomo več obdelovali.

Poleg tega imate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jo izvajamo za namene znanstvenega ali zgodovinskega raziskovanja ali za statistične namene v skladu s členom 89(1) DS-GVO, razen če je takšna obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.

Svojo pravico do ugovora lahko uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES

15.8 Preklic privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov z učinkom za prihodnost.

15.9 Pritožba nadzornemu organu

Imate pravico, da se pritožite glede naše obdelave osebnih podatkov nadzornemu organu, pristojnemu za varstvo podatkov.

16. RUTINSKO SHRANJEVANJE, BRISANJE IN BLOKIRANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena hrambe ali če je to določeno z zakonskimi določbami, ki veljajo za naše podjetje.

Če namen shranjevanja preneha veljati ali če se izteče predpisano obdobje shranjevanja, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.

17. TRAJANJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izvajanje pogodbe ali začetek izvajanja pogodbe.

18. AŽURNOST IN SPREMINJANJE POLITIKE ZASEBNOSTI

Ta izjava o varstvu podatkov je trenutno veljavna in ima status: septembe 2023. 

Zaradi nadaljnjega razvoja naših spletnih mest in ponudb ali zaradi spremenjenih zakonskih ali regulativnih zahtev se lahko zgodi, da bo treba to politiko zasebnosti spremeniti. Do veljavne izjave o varstvu podatkov lahko kadar koli dostopate in jo natisnete na spletni strani na naslovu "https://www.bosio.si/politika-zasebnosti".

Privacy settings Privacy settings