ZASEBNOST

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI ZA UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA

1. UVOD

Z naslednjimi informacijami vam kot "posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki" želimo omogočiti pregled naše obdelave vaših osebnih podatkov in vaših pravic v skladu z zakoni o varstvu podatkov. Načeloma je mogoče naše spletno mesto uporabljati brez vnosa osebnih podatkov. Če pa želite prek našega spletnega mesta uporabljati posebne storitve našega podjetja, je lahko potrebna obdelava osebnih podatkov. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za to ni pravne podlage, bomo običajno pridobili vaše soglasje.

Obdelava osebnih podatkov, kot so vaše ime, naslov ali e-poštni naslov, je vedno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR) in v skladu s predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za družbo "AICHELIN Holding GmbH" v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov vas želimo obvestiti o obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo.Kot upravljavec smo izvedli številne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili čim bolj popolno zaščito osebnih podatkov, ki jih obdelujemo prek tega spletnega mesta. Kljub temu so prenosi podatkov prek interneta vedno lahko izpostavljeni varnostnim ranljivostim, tako da popolne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato nam lahko osebne podatke posredujete na druge načine, na primer po telefonu ali pošti.

2. ODGOVORNA OSEBA

Odgovorna stranka v smislu GDPR je:

Bosio d. o. o. I Industrial Furnace Solutions Bukovžlak 109 I 3000 Celje I Slovenija.Predstavnik

odgovorne osebe: Direktor(i)

3. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Pooblaščenca za varstvo podatkov lahko kontaktirate na naslednji način: Gregor Zdolsek

    E-naslov: grega@sistemko.net

    Z vsemi vprašanji in predlogi v zvezi z varstvom podatkov se lahko kadar koli obrnete neposredno na našega pooblaščenca za varstvo podatkov.

4. DEFINICIJE

Izjava o varstvu podatkov temelji na terminologiji, ki jo uporabljata evropska direktiva in uredba Maker pri izdaji osnovne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva tako za javnost kot tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.V tej izjavi o varstvu podatkov med drugim uporabljamo naslednje izraze:

1. osebni podatki

Osebni podatki so vse informacije v zvezi z določeno ali določljivo fizično osebo. Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

2. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako določeno ali določljivo fizično osebo, katere osebne podatke obdeluje upravljavec (naše podjetje).

3. obdelava

Obdelava pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki z avtomatskimi sredstvi ali brez njih, kot so zbiranje, zapisovanje, urejanje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, razširjanje ali drugo dajanje na voljo, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničenje.

4. omejitev obdelave

Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom, da se omeji njihova nadaljnja obdelava.

5. profiliranje

Oblikovanje profilov je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, pri kateri se ti osebni podatki uporabljajo za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analiziranje ali napovedovanje vidikov v zvezi z uspešnostjo pri delu, ekonomskim položajem, zdravjem, osebnimi preferencami, interesi, zanesljivostjo, vedenjem, lokacijo ali spremembo lokacije tega posameznika.

6. psevdonimizacija

Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov tako, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da se te dodatne informacije hranijo ločeno ter da zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi, ki zagotavljajo, da se osebni podatki ne pripišejo določeni ali določljivi fizični osebi..

7. procesor

Obdelovalec pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

8. prejemnik

Prejemnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki se mu razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Vendar se javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskovalne naloge v skladu s pravom Unije ali države članice, ne štejejo za prejemnike.

9. tretja oseba

Tretja oseba pomeni vsako fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, razen posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavca, obdelovalca in oseb, ki so pod neposrednim nadzorom upravljavca ali obdelovalca pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov.

10. soglasje

Privolitev pomeni vsako prostovoljno, konkretno in informirano izraženo željo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izrazi svoje soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. 

5. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO

Člen 6(1)(a) GDPR (v povezavi s členom 15(3) TMG) je pravna podlaga za naše podjetje za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave.Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka ste, kot na primer v primeru postopkov obdelave, ki so potrebni za dobavo blaga ali zagotavljanje druge storitve ali nadomestila, obdelava temelji na členu 6(1)(b) GDPR. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvajanje predpogodbenih ukrepov, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah.

Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, zaradi katere je obdelava osebnih podatkov nujna, na primer za izpolnjevanje davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6(1)(c) GDPR.

V redkih primerih je obdelava osebnih podatkov morda potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi se obiskovalec v naših prostorih poškodoval in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne informacije posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na členu 6(1)(d) GDPR.

Nazadnje bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6(1)(f) GDPR. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da ne prevladajo interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Takšna dejanja obdelave so nam dovoljena zlasti zato, ker jih je evropski zakonodajalec izrecno omenil. V zvezi s tem je menil, da je mogoče domnevati, da obstaja zakoniti interes, če ste stranka našega podjetja (uvodna izjava 47, stavek 2 GDPR). 

  6. PRENOS PODATKOV TRETJIM OSEBAM

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam za druge namene, kot so navedeni spodaj.Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če:

1. ste dali izrecno privolitev v skladu s členom 6(1)(1)(1)(a) GDPR,

2. je razkritje  dopustno v skladu s členom 6(1)(1)(f) GDPR zaradi zaščite naših zakonitih interesov in ni razloga za domnevo, da imate prevladujoč interes, vreden zaščite, da se vaši podatki ne razkrijejo,

3. če obstaja zakonska obveznost razkritja vaših podatkov v skladu s členom 6(1), stavek 1, črka c GDPR, ter

4. je to zakonsko dovoljeno in potrebno v skladu s členom 6(1)(1)(b) GDPR za obdelavo pogodbenih razmerij z vami.Da bi zaščitili vaše podatke in po potrebi omogočili prenos podatkov v tretje države (zunaj EU/EGP), smo sklenili pogodbe o obdelavi naročil na podlagi standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije.

7. TEHNOLOGIJA

7.1 Šifriranje SSL/TLS

 To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS za zagotavljanje varnosti obdelave podatkov in zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila, podatki za prijavo ali zahteve za stik, ki jih pošljete nam kot upravljavcu. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da naslovna vrstica brskalnika vsebuje "https://" namesto "http://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.To tehnologijo uporabljamo za zaščito vaših prenesenih podatkov.

7.2 Zbiranje podatkov ob obisku spletnega mesta

Če naše spletno mesto uporabljate le v informativne namene, tj. če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete podatkov, zbiramo le podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku (v tako imenovanih "dnevniških datotekah strežnika"). Naše spletno mesto zbira vrsto splošnih podatkov in informacij ob vsakem vašem ali avtomatiziranem obisku strani. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. Snemajo se lahko naslednji podatki

1. vrste in različice uporabljenih brskalnikov,

2. operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop,

3. spletno mesto, s katerega sistem dostopa na naše spletno mesto (tako imenovani "referer"),

4. podstrani, do katerih dostopate prek sistema za dostop na našem spletnem mestu,

5. datum in čas dostopa do spletne strani,
6. naslov internetnega protokola (naslov IP),

7. ponudnika internetnih storitev sistema, do katerega dostopate.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne sklepamo o vaši osebi. Te informacije so potrebne za
1. za pravilno prikazovanje vsebine našega spletnega mesta,
2. za optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja na njem,
3. za zagotavljanje stalnega delovanja naših sistemov IT in tehnologije našega spletnega mesta ter
4. da organom pregona zagotovimo informacije, potrebne za pregon v primeru kibernetskega napada.

Zato zbrane podatke in informacije po eni strani statistično analiziramo, po drugi strani pa jih ocenjujemo, da bi povečali varstvo podatkov in varnost podatkov našega podjetja ter na koncu zagotovili optimalno raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Podatki iz dnevniških datotek strežnika se shranjujejo ločeno od osebnih podatkov, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.Pravna podlaga za obdelavo podatkov je člen 6(1), stavek 1, črka f GDPR. Naš zakoniti interes izhaja iz zgoraj navedenih namenov zbiranja podatkov.

8. PIŠKOTKI

8.1 Splošne informacije o piškotkih

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke. To so majhne datoteke, ki jih samodejno ustvari vaš brskalnik in se shranijo v vaš informacijski sistem (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.), ko obiščete naše spletno mesto.V piškotku so shranjene informacije, ki se v vsakem primeru pojavijo v povezavi z določeno uporabljeno končno napravo. Uporaba piškotkov po eni strani omogoča, da je uporaba naše ponudbe za vas prijetnejša. Tako imenovane sejne piškotke uporabljamo za prepoznavanje, da ste že obiskali posamezne strani našega spletnega mesta. Poleg tega uporabljamo tudi začasne piškotke za optimizacijo prijaznosti do uporabnika, ki se v vaši končni napravi shranijo za določeno časovno obdobje. Če ponovno obiščete naše spletno mesto in uporabljate naše storitve, se samodejno prepozna, da ste pri nas že bili in katere vnose in nastavitve ste opravili, tako da vam jih ni treba ponovno vnašati.Po drugi strani pa piškotke uporabljamo za statistično beleženje uporabe našega spletnega mesta in njegovo vrednotenje z namenom optimizacije naše ponudbe za vas. Ti piškotki nam omogočajo, da ob ponovnem obisku našega spletnega mesta samodejno prepoznamo, da ste na njem že bili. Ti piškotki se po določenem času samodejno izbrišejo.

8.2 Pravna podlaga za uporabo piškotkov

Podatki, ki se obdelujejo s piškotki, ki so potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta, so torej potrebni za zaščito naših zakonitih interesov in interesov tretjih oseb v skladu s členom 6(1)(1)(f) GDPR.Za vse druge piškotke velja, da ste v skladu s členom 6(1)(a) GDPR v to privolili prek naše pasice s piškotki.

  9. Vsebina našega spletnega mesta

9.1 Vzpostavljanje stikov z nami / kontaktni obrazec

Pri vzpostavljanju stika z nami (npr. prek kontaktnega obrazca ali e-pošte) se zbirajo osebni podatki. Kateri podatki se zbirajo v primeru kontaktnega obrazca, je razvidno iz ustreznega kontaktnega obrazca. Ti podatki so shranjeni in se uporabljajo izključno za namen odgovora na vašo zahtevo ali za vzpostavitev stika z vami in s tem povezano tehnično upravljanje. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je naš zakoniti interes za odgovor na vašo zahtevo v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. Če je cilj vašega stika sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo člen 6(1)(b) GDPR. Vaši podatki bodo izbrisani po končni obdelavi vaše zahteve, če je iz okoliščin mogoče sklepati, da je  zadeva dokončno razjasnjena, in pod pogojem, da ne obstajajo nasprotne zakonske obveznosti shranjevanja.

10. POŠILJANJE NOVIC

10.1 Pošiljanje novic obstoječim strankam

Če ste nam ob nakupu blaga ali storitev posredovali svoj e-poštni naslov, si pridržujemo pravico, da vam redno pošiljamo e-poštne ponudbe za podobno blago ali storitve, kot ste jih že kupili iz naše ponudbe. V tem pogledu se obdelava podatkov izvaja izključno na podlagi našega zakonitega interesa za personalizirano neposredno oglaševanje v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. Če ste sprva nasprotovali uporabi svojega e-poštnega naslova v ta namen, vam ne bomo pošiljali e-poštnih sporočil. Uporabi svojega e-poštnega naslova za zgoraj navedeni namen oglaševanja lahko kadar koli z veljavnostjo v naprej ugovarjate tako, da o tem obvestite odgovorno osebo, ki je navedena na začetku. V tem primeru vam bodo zaračunani samo stroški prenosa po osnovnih tarifah. Po prejemu vašega ugovora bo uporaba vašega e-poštnega naslova v oglaševalske namene nemudoma prenehala

10.2 CleverReach

To spletno mesto uporablja CleverReach za pošiljanje novic. Ponudnik je CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach je storitev, s katero je mogoče organizirati in analizirati pošiljanje novic. Podatki, ki jih vnesete za prejemanje novic (npr. e-poštni naslov), so shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji ali na Irskem.

Novice, ki jih pošiljamo s storitvijo CleverReach, nam omogočajo analizo vedenja prejemnikov novic. Med drugim lahko analiziramo, koliko prejemnikov je odprlo sporočilo z novicami in kako pogosto je bila kliknjena katera povezava v novicah. S pomočjo tako imenovanega sledenja konverzijam lahko analiziramo tudi, ali je po kliku na povezavo v glasilu prišlo do vnaprej določenega dejanja (npr. nakupa izdelka na našem spletnem mestu). Za več informacij o analizi podatkov, ki jo opravljajo glasila CleverReach, obiščite: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Obdelava podatkov temelji na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR). To soglasje lahko kadar koli prekličete z odjavo od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Če ne želite, da CleverReach analizira vaše podatke, se morate odjaviti od prejemanja novic. V ta namen v vsakem sporočilu z e-novicami zagotovimo ustrezno povezavo. Poleg tega se lahko od naročnine odjavite tudi neposredno na spletnem mestu.

Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. Obdelavo lahko kadar koli preprečite tudi tako, da se odjavite od prejemanja novic. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tudi tako, da ustrezno nastavite svoj spletni brskalnik. Shranjevanje in prenos osebnih podatkov lahko preprečite tudi tako, da v spletnem brskalniku deaktivirate JavaScript ali namestite blokator JavaScript (npr. https://noscript.net ali https://www.ghostery.com). Opozarjamo, da zaradi teh ukrepov morda ne bodo na voljo vse funkcije našega spletnega mesta.

Podatke, ki jih posredujete za prejemanje novic, bomo hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja novic, po odjavi pa bodo izbrisani z naših strežnikov in s strežnikov družbe CleverReach. To ne vpliva na podatke, ki jih shranjujemo za druge namene (npr. e-poštne naslove za območje za člane).

Za več podrobnosti glejte politiko zasebnosti družbe CleverReach na naslovu: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

11. NAŠE DEJAVNOSTI V DRUŽABNIH OMREŽJIH

Da bi z vami lahko komunicirali tudi v družabnih omrežjih in vas obveščali o naših storitvah, smo tam predstavljeni z lastnimi stranmi. Če obiščete eno od naših strani v družabnih medijih, smo skupaj s ponudnikom zadevne platforme družabnega medija v smislu člena 26 GDPR odgovorni za postopke obdelave, ki se sprožijo v zvezi z osebnimi podatki.

Nismo prvotni ponudnik teh strani, temveč jih uporabljamo le v okviru možnosti, ki nam jih ponujajo posamezni ponudniki. Zaradi previdnosti opozarjamo, da se vaši podatki lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora. Uporaba lahko zato za vas pomeni tveganje za varstvo podatkov, saj je morda težje zaščititi svoje pravice, npr. do informacij, izbrisa, ugovora itd., obdelava v družabnih omrežjih pa se pogosto izvaja neposredno za namene oglaševanja ali analiziranja vedenja uporabnikov s strani ponudnikov, na kar mi ne moremo vplivati. Če profile uporabe ustvari ponudnik, se pogosto uporabljajo piškotki ali pa se vedenje o uporabi neposredno pripiše vašemu profilu člana družabnih omrežij (če ste prijavljeni).

Opisani postopki obdelave osebnih podatkov se izvajajo v skladu s členom 6(1)(f) GDPR na podlagi našega zakonitega interesa in zakonitega interesa zadevnega ponudnika, da bi lahko pravočasno komunicirali z vami ali vas obveščali o naših storitvah. Če morate kot uporabnik privoliti v obdelavo podatkov pri zadevnih ponudnikih, se pravna podlaga nanaša na člen 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7 GDPR.

Ker nimamo dostopa do podatkovnih zbirk ponudnikov, opozarjamo, da je najbolje, da svoje pravice (npr. do informacij, popravka, izbrisa itd.) uveljavljate neposredno pri zadevnem ponudniku. Dodatne informacije o obdelavi vaših podatkov v družabnih omrežjih in možnosti uporabe pravice do ugovora ali preklica (t. i. opt-out) smo navedli spodaj pri posameznih ponudnikih družabnih omrežij, ki jih uporabljamo:

11.1 LinkedIn

(So)odgovoren za obdelavo podatkov v Evropi: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irska Politika zasebnosti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Odjava in nastavitve oglaševanja: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

11.2 YouTube

(Skupni) upravljavec za obdelavo podatkov v Evropi: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, IrskaPolitika zasebnosti: https://policies.google.com/privacyNastavitve odjave in oglaševanja: https://adssettings.google.com/authenticated

11.3 XING

(Skupni) upravljavec za obdelavo podatkov v Nemčiji:XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčijaizjava o varstvu podatkov: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerungAuskunftsanfragen za člane XING: https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

12. SPLETNA ANALIZA

12.1 Google Analytics

Na naših spletnih mestih uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo zagotavlja Google Ireland Limited (https://www.google.de/intl/de/about/) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; v nadaljevanju "Google"). Pri tem se ustvarijo psevdonimizirani profili uporabe in uporabljajo piškotki (glej točko "Piškotki"). Informacije, ki jih piškotek ustvari o vaši uporabi tega spletnega mesta, kot npr.

1. vrsta/različica brskalnika,

2. uporabljen operacijski sistem,

3. URL napotitelja (predhodno obiskana stran),

4. ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate (naslov IP),
5. čas strežniške zahteve,

se renesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Podatki se uporabljajo za ocenjevanje uporabe spletnega mesta, pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo spletnega mesta in interneta, za namene tržnih raziskav in oblikovanja teh spletnih strani v skladu z zahtevami. Ti podatki se lahko posredujejo tudi tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v našem imenu. Vaš IP-naslov v nobenem primeru ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Naslovi IP so anonimizirani, tako da dodelitev ni mogoča (maskiranje IP).

Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.

Ti postopki obdelave se izvajajo le, če ste dali izrecno privolitev v skladu s členom 6(1)(a) GDPR.

Poleg tega lahko s prenosom in namestitvijo dodatka za brskalnik (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter obdelavo teh podatkov s strani Googla.

Kot alternativo dodatku za brskalnik, zlasti v brskalnikih na mobilnih napravah, lahko zbiranje podatkov s strani storitve Google Analytics preprečite tudi s klikom na naslednjo povezavo: Deaktiviraj Google Analytics. Nastavljen bo piškotek za odjavo, ki bo preprečil nadaljnje zbiranje vaših podatkov ob obisku tega spletnega mesta. Piškotek za odjavo velja samo v tem brskalniku in samo za našo spletno stran ter je shranjen v vaši napravi. Če izbrišete piškotke v tem brskalniku, morate ponovno nastaviti piškotek za odjavo.

Dodatne informacije o varstvu podatkov v povezavi z Google Analytics najdete na primer v pomoči Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

VARSTVO PODATKOV ZA NADALJEVANJE

13. OGLAŠEVANJE

13.1 Google Ads (prej AdWords)

Naše spletno mesto uporablja funkcije Google Ads, s katerimi oglašujemo to spletno mesto v Googlovih rezultatih iskanja in na spletnih mestih tretjih oseb. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljevanju "Google"). V ta namen Google v brskalnik vaše končne naprave vnese piškotek, ki s psevdonimnim identifikatorjem piškotka in na podlagi obiskanih strani samodejno omogoči oglaševanje po interesu.

Ti postopki obdelave se izvajajo le, če ste v skladu s členom 6(1) a GDPR dali izrecno privolitev.

Nadaljnja obdelava podatkov bo izvedena le, če se strinjate, da Google poveže zgodovino brskanja po spletu in aplikacijah z vašim Googlovim računom in uporabi informacije iz Googlovega računa za prilagajanje oglasov, ki si jih ogledujete na spletu. Če ste med pregledovanjem strani na našem spletnem mestu prijavljeni v Google, bo Google v tem primeru vaše podatke skupaj s podatki Google Analytics uporabil za ustvarjanje in določanje seznamov ciljnih skupin za ponovno trženje med napravami. V ta namen bo Google vaše osebne podatke začasno povezal s podatki Google Analytics, da bi oblikoval ciljne skupine.

Nastavitev piškotkov za ciljanje oglasov lahko trajno onemogočite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/Alternativ. Več informacij o nastavitvi piškotkov in nastavitvah za to lahko najdete pri Digital Advertising Alliance na spletnem naslovu www.aboutads.info. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in se individualno odločite o njihovem sprejemanju ali izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno. Če piškotkov ne sprejmete, je lahko delovanje našega spletnega mesta omejeno.

Dodatne informacije in predpise o varstvu podatkov v zvezi z oglaševanjem in Googlom si lahko ogledate tukaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

14. VTIČNIKI IN DRUGE STORITVE

14.1 Google Maps

Na našem spletnem mestu uporabljamo Google Maps (API) družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Maps je spletna storitev za prikazovanje interaktivnih (kopenskih) zemljevidov za vizualno predstavitev geografskih informacij. S to storitvijo se vam lahko na primer prikaže naša lokacija in olajša morebitno potovanje.

Že ob priklicu tistih podstrani, v katere je vgrajen zemljevid Google Maps, se informacije o vaši uporabi našega spletnega mesta (kot je vaš naslov IP) prenesejo na Googlove strežnike v ZDA in se tam shranijo. To se zgodi ne glede na to, ali Google zagotovi uporabniški račun, prek katerega ste prijavljeni, ali pa uporabniški račun ne obstaja. Če ste prijavljeni v Google, bodo vaši podatki neposredno dodeljeni vašemu računu. Če ne želite, da se vaši podatki povežejo z vašim Googlovim profilom, se morate odjaviti iz uporabniškega računa Google. Google vaše podatke (tudi za neprijavljene uporabnike) shranjuje kot profile uporabe in jih ocenjuje. Imate pravico, da nasprotujete ustvarjanju teh uporabniških profilov, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na Google.

Če se ne strinjate s prihodnjim prenosom svojih podatkov Googlu v okviru uporabe storitve Google Maps, lahko spletno storitev Google Maps popolnoma deaktivirate tako, da v brskalniku izklopite aplikacijo JavaScript. Google Maps in s tem prikaz zemljevidov na tem spletnem mestu ni mogoče uporabljati.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno, če je dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) GDPR.

Googlove pogoje uporabe si lahko ogledate na naslovu https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatne pogoje uporabe za Google Maps pa na naslovu https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Podrobne informacije o varstvu podatkov v zvezi z uporabo Googlovih zemljevidov so na voljo na Googlovi spletni strani ("Googlova politika zasebnosti"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14.2 Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo tudi funkcijo reCAPTCHA družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska ("Google"). Ta funkcija se uporablja predvsem za razlikovanje, ali je vnos opravila fizična oseba ali pa je bil zlorabljen s strojno in avtomatizirano obdelavo. Storitev vključuje tudi pošiljanje naslova IP in morebitnih drugih podatkov, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA, družbi Google.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno, če je dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) GDPR.

Dodatne informacije o Googlovi reCAPTCHA in Googlovem pravilniku o zasebnosti so na voljo na: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

14.3 Upravitelj oznak Google

To spletno mesto uporablja Google Tag Manager, domeno brez piškotkov, ki ne zbira osebnih podatkov.

S tem orodjem lahko "oznake spletnih mest" (tj. ključne besede, ki so vključene v elemente HTML) izvajate in upravljate prek vmesnika. Z uporabo orodja Google Tag Manager lahko samodejno spremljamo, na kateri gumb, povezavo ali personalizirano sliko ste aktivno kliknili, in beležimo, katera vsebina našega spletnega mesta vas še posebej zanima.

Orodje sproži tudi druge oznake, ki lahko zbirajo podatke. Google Tag Manager ne dostopa do teh podatkov. Če ste se odjavili na ravni domene ali piškotkov, bo to ostalo v veljavi za vse oznake za sledenje, ki se uporabljajo v programu Google Tag Manager.

Ti postopki obdelave se izvajajo le, če je dana izrecna privolitev v skladu s členom 6(1)(a) GDPR.

14.4 YouTube (videoposnetki)

V to spletno mesto smo vključili komponente YouTube. YouTube je spletni video portal, ki izdajateljem videoposnetkov omogoča brezplačno objavo videoposnetkov, drugim uporabnikom pa njihovo brezplačno gledanje, ocenjevanje in komentiranje. YouTube omogoča objavo vseh vrst videoposnetkov, zato so prek spletnega portala dostopni celotni filmski in televizijski programi, pa tudi glasbeni videoposnetki, napovedniki ali videoposnetki, ki so jih posneli uporabniki sami.

Družba, ki upravlja YouTube, je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube, LLC je hčerinsko podjetje družbe Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Vsakič, ko prikličete eno od posameznih strani tega spletnega mesta, ki ga upravljamo in na katerem je integrirana komponenta YouTube (videoposnetek YouTube), spletni brskalnik v vašem informacijskem sistemu samodejno pozove ustrezno komponento YouTube, naj prenese predstavitev ustrezne komponente YouTube iz YouTuba. Dodatne informacije o YouTubu so na voljo na spletni strani https://www.youtube.com/yt/about/de/. V okviru tega tehničnega postopka YouTube in Google prejmeta informacije o tem, katero podstran našega spletnega mesta ste obiskali.

Če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, hkrati prijavljen v YouTube, YouTube prepozna, katero podstran našega spletnega mesta obiščete, ko prikličete podstran, ki vsebuje videoposnetek YouTube. Te podatke zbereta YouTube in Google ter jih dodelita vašemu računu YouTube.

YouTube in Google prek komponente YouTube vedno prejmeta informacijo, da ste obiskali naše spletno mesto, če ste prijavljeni v YouTube istočasno s prikazom našega spletnega mesta; to se zgodi ne glede na to, ali kliknete videoposnetek YouTube ali ne. Če ne želite, da se te informacije posredujejo YouTubu in Googlu, lahko prenos preprečite tako, da se pred dostopom do našega spletnega mesta odjavite iz svojega računa YouTube.

Ti postopki obdelave se izvajajo izključno ob izrecni privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR.

Politika zasebnosti, ki jo je objavil YouTube in je na voljo na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, vsebuje informacije o zbiranju, obdelavi in uporabi osebnih podatkov v YouTubu in Googlu.

14.5 VTIČNIKI

Naše spletno mesto omogoča tudi interakcijo z različnimi družabnimi omrežji prek vtičnikov. 

To so:

-Facebook, ki ga upravlja Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

-Twitter, ki ga upravlja družba Twitter Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA. 

-Linked In, ki ga upravlja LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ZDA 

Ko kliknete vtičnik enega od teh družabnih omrežij, se ta aktivira in vzpostavi se povezava z ustreznim strežnikom tega omrežja, kot je opisano zgoraj. Na obseg in vsebino podatkov, ki se s klikom na vtičnik posredujejo ustreznemu upravljavcu tega družabnega omrežja, nimamo vpliva. Če se želite seznaniti z vrsto, obsegom in namenom podatkov, ki jih zbirajo upravljavci teh družabnih omrežij, vam priporočamo, da preberete pravilnik o zasebnosti zadevnega družabnega omrežja.

 

15. VAŠE PRAVICE KOT POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

15.1 Pravica do potrditve

Od nas imate pravico zahtevati potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas.

15.2 Pravica do informacij (15. člen GDPR)

V skladu z zakonskimi določbami imate pravico, da od nas kadar koli in brezplačno pridobite informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, ter kopijo teh podatkov.

15.3 Pravica do popravka (16. člen GDPR)

Imate pravico zahtevati, da se popravijo nepravilni osebni podatki v zvezi z vami. Prav tako imate pravico zahtevati, da se ob upoštevanju namenov obdelave dopolnijo nepopolni osebni podatki.

15.4 Črtanje 17. člena GDPR

Imate pravico zahtevati, da nemudoma izbrišemo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, pod pogojem, da velja eden od zakonsko določenih razlogov, in če obdelava ali shranjevanje ni potrebno. ist.

15.5 Omejitev obdelave  (18 člen GDPR)

Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo, če velja ena od zakonskih zahtev.

15.6 Prenosljivost podatkov  (20. člen GDPR)

Pravico imate, da osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki. Prav tako imate pravico, da te podatke brez ovir prenesete drugemu upravljavcu, ki smo mu posredovali osebne podatke, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR ali členom 9(2)(a) GDPR ali na pogodbi v skladu s členom 6(1)(b) GDPR in se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki nam je dodeljena.

Poleg tega imate pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) SUVP pravico doseči, da se osebni podatki prenesejo neposredno od enega upravljavca k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih posameznikov.

15.7 Ugovor  (21. člen GDPR)

Iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6(1)(e) (obdelava podatkov v javnem interesu) ali (f) (obdelava podatkov na podlagi ravnovesja interesov) GDPR.

To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb v smislu člena 4 št. 4 GDPR.

Če ugovarjate, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

V posameznih primerih obdelujemo osebne podatke za izvajanje neposrednega oglaševanja. Obdelavi osebnih podatkov za namene takšnega oglaševanja lahko kadar koli ugovarjate. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim oglaševanjem. Če nasprotujete obdelavi za namene neposrednega trženja, osebnih podatkov v te namene ne bomo več obdelovali.

Poleg tega imate iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jo izvajamo v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali v statistične namene v skladu s členom 89(1) GDPR, razen če je takšna obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.

Svojo pravico do ugovora lahko uveljavljate z avtomatiziranimi postopki z uporabo tehničnih specifikacij v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES.

15.8 Umik privolitve v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov z učinkom za prihodnost.

15.9 Pritožba nadzornemu organu

Pri nadzornem organu, pristojnem za varstvo podatkov, se lahko pritožite glede naše obdelave osebnih podatkov.

16. RUTINSKO SHRANJEVANJE, BRISANJE IN BLOKIRANJE OSEBNIH PODATKOV

 

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja, ali če je to predvideno z zakonskimi določbami, ki veljajo za naše podjetje.

Če namen shranjevanja preneha veljati ali če se izteče predpisano obdobje shranjevanja, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določbami.

17. TRAJANJE SHRANJEVANJA OSEBNIH PODATKOV

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev pogodbe ali začetek pogodbe.

18. POSODABLJANJE IN SPREMINJANJE IZJAVE O VARSTVU PODATKOV

Ta izjava o varstvu podatkov je trenutno veljavna in ima status: februar 2021.

Zaradi nadaljnjega razvoja naših spletnih strani in ponudb ali zaradi spremenjenih zakonskih ali uradnih zahtev se lahko zgodi, da bo treba to izjavo o varstvu podatkov spremeniti. Aktualno izjavo o varstvu podatkov lahko kadar koli poiščete in natisnete na spletnem mestu "https://www.bosio.si/Politika-zasebnosti".